dream kanshin shikaku
as chalk kiyo syo
inaba chizuko
takase-b keiko
t1000 ask-me